Lunch/combo mn-fr 10:00 - 16:00

Ланчи/комбо пн-пт 10:00 - 16:00

Ланчі/комбо пн-пт 10:00 - 16:00

Договір публічної оферти

про надання платних послуг

 

Цей документ, постійно розміщений у мережі Інтернет за адресою https://escobar.kh.ua/, є пропозицією Адміністрації Escobar Express (далі за текстом – Виконавець) укласти Договір про надання платних послуг (далі за текстом – Договір) з будь-якою зацікавленою у отриманні таких послуг фізичною або юридичною особою (далі за текстом – Клієнт). Цей документ є публічною офертою відповідно до вимог статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

Належним акцептом цієї Оферти відповідно до норм чинного законодавства України вважається здійснення Клієнтом:

 1. Ознайомлення з умовами Оферти.
 2. Ознайомлення з умовами Політики конфіденційності (обробки персональних даних) Сайту.
 1. Вираження згоди на отримання послуг на умовах цієї Оферти шляхом звернення до Виконавця каналами зв’язку або через Сайт, шляхом заповнення форм, з метою отримання Послуг.

Датою укладення Договору про надання платних послуг є дата звернення за наданням послуг до Виконавця, оформлення заявки про надання Послуг та оплати обраної Послуги.

 1. Терміни та визначення

1.1. Для цілей цієї Оферти про надання платних послуг (далі за текстом – Оферта) нижченаведені терміни мають таке значення:

«Сайт» – Інтернет-ресурс, розташований в мережі Інтернет за адресою:

https://escobar.kh.ua/, який є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та послуги, які їм надаються.

«Оферта» – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі, укласти з ним договір на тих же істотних умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі її додатки і доповнення.

«Послуги» – реалізація виготовленої Виконавцем продукції харчування та напоїв під знаком для товарів і послуг «Escobar Express», а також їх доставка, що здійснюються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

«Продукція» – виготовлена Виконавцем продукція харчування та напоїв під знаком для товарів і послуг «Escobar Express».

«Договір» – договір про надання Виконавцем Клієнту платних Послуг, укладений між Виконавцем і Клієнтом на умовах цієї Оферти в момент акцепту Клієнтом умов Оферти.

«Акцепт» – повне і беззастережне прийняття Клієнтом умов цієї Оферти, Політики конфіденційності (обробки персональних даних) Сайту, вчинене шляхом, заповнення форм, або шляхом безпосереднього звернення до Виконавця каналами зв’язку, оформлення Заявки на надання Послуг та оплати обраної Послуги.

«Обліковий запис» – сукупність захищених сторінок Сайту, створених у результаті реєстрації Клієнта, які стають доступними після введення ідентифікуючих даних Клієнта (адреси електронної пошти та пароля) у передбачені для цього поля на Сайті.

1.2. Будь-які терміни і поняття, що використовуються в цьому Договорі і не знайшли відображення в розділі «Терміни та визначення», будуть тлумачитися у відповідності зі змістом, що випливають з тексту цього Договору. У разі, якщо зміст терміну або поняття не вбачається за можливе визначити з тексту цього Договору, у такому випадку зміст відповідного терміна або поняття визначається виходячи з чинного законодавства України або із практики ділового обігу.

 1. Предмет та загальні положення Договору

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання надати Клієнту Послуги у сфері торгівлі харчовою продукцією й напоями та їх доставки, а саме: організацію отримання Клієнтом Послуг, представлених на Сайті Виконавця на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Клієнт зобов’язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.

2.2. Клієнтом може бути придбана будь-яка Продукція, визначена на Сайті, та у будь-якій кількості.

У випадку відсутності одиниці Продукції, Клієнт повідомляється про це Виконавцем одразу після отримання Заявки про надання Послуг.

2.3. Заявка про надання Послуг може бути оформлена Клієнтом наступними способами:

– шляхом телефонування за контактними номерами Виконавця, вказаними на Сайті;

– шляхом заповнення відповідних форм на Сайті;

– шляхом створення Облікового запису та формування заявки через нього.

2.4. Заявка про надання Послуг повинна містити назви одиниць продукції та/або напоїв, їх кількість, точну адресу доставки, ім’я Клієнта, кількість персон, спосіб оплати.

Додатково у заявці можуть бути вказані наявні у Клієнта промокоди на знижку та доцільні коментарі, які можуть вплинути на надання Послуг Виконавцем.

2.5. Заявка про надання Послуг може бути скасована Клієнтом протягом 10 (десяти) хвилин з моменту її підтвердження Виконавцем.

2.6. Послуги надаються Виконавцем відповідно до поданої Клієнтом Заявки про надання Послуг у розумні строки.

2.7. Послуги надаються Виконавцем самостійно або за допомогою залучення третіх осіб відповідно до вимог чинного законодавства.

2.8. Клієнт зобов’язується прийняти Послуги та оплатити їх вартість Виконавцю.

2.9. Замовлена Продукція передається Клієнту після її огляду та за умови повної оплати. Клієнт має право відмовитися від Продукції за умов її неналежного вигляду або якості на момент огляду та передачі кур’єром, а саме, якщо Продукція не відповідає заявленій Виконавцем на момент формування Заявки про надання Послуг.

2.10. У випадку безпідставної відмови Клієнта від прийняття Продукції та Послуг, Виконавець має право відмовити Клієнту у подальшому наданні Послуг. При такій відмові Клієнта від надання Послуг, кошти, сплачені за надання Послуг, Виконавцем не повертаються.

2.11. Прийнята після огляду Продукція та повністю оплачена Клієнтом поверненню не підлягає.

2.12. Виконавцем запроваджено бонусну систему знижок, інформація про яку міститься на Сайті та у Обліковому записі Клієнта.

2.13. Клієнт підтверджує, що не буде намагатися отримати Послуги способами, що не відповідають положенням цього Договору, Політиці конфіденційності та такими, що суперечать чинному законодавству України.

2.14. Виконавець залишає за собою право припинити дію Облікового запису, бонусної системи знижок або надання Послуг у разі, якщо Клієнт порушує цей Договір, норми чинного законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів.

2.15. Використовуючи Сайт та Послуги, Клієнт визнає і погоджується з тим, що весь вміст Сайту, структура його вмісту і всі Послуги та Продукція захищені авторським правом, правом на товарний знак і іншими правами на результати інтелектуальної діяльності. Клієнт погоджується з тим, що зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і по відношенню до всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом.

2.16. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається.

 1. Права і обов’язки Сторін

3.1. Клієнт зобов’язується:

3.1.1. Своєчасно надавати інформацію та відомості, необхідні Виконавцю для виконання зобов’язань в рамках цього Договору та надання Послуг.

3.1.2. Прийняти надані Виконавцем Послуги відповідно до положень цього Договору.

3.1.3. Оплатити Послуги, надані Виконавцем в порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору.

3.1.4. Заздалегідь проінформувати Виконавця щодо наявних у нього алергічних реакцій та захворювань, які внаслідок споживання Продукції можуть призвести до тяжких наслідків для його здоров‘я або життя.

3.1.5. Зустріти кур‘єра за вказаною Клієнтом адресою у заявлений Виконавцем проміжок часу та оглянути Продукцію.

3.16. Не розголошувати конфіденційну інформацію виробничого, комерційного й особистого характеру, яка стала відомою у процесі виконання цього Договору.

3.17. Своєчасно і якісно виконувати свої зобов’язання, передбачені положеннями цього Договору та нормами чинного законодавства України.

3.2. Клієнт має право:

3.2.1. . Отримати Послуги належної якості.

3.2.2. Отримувати всю інформацію, що стосується Продукції, яка надається Клієнту шляхом зазначення у маркуванні, інших супровідних документах та матеріалах або в інший спосіб (у доступній наочній формі), встановлений для окремих видів продукції, у тому числі з використанням сучасних засобів дистанційного зв’язку або усних повідомлень згідно статті 5 пункту 1 Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів».

3.2.3. Скасувати Заявку про надання Послуг протягом 10 (десяти) хвилин з моменту її підтвердження Виконавцем.

3.2.4. Відмовитися від Продукції за умов її неналежного вигляду або якості на момент огляду та передачі кур’єром, а саме, якщо Продукція не відповідає заявленій Виконавцем на момент формування Заявки про надання Послуг.

3.2.5. В односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови оплати Виконавцю фактично наданих Послуг.

3.3. Виконавець зобов’язаний:

3.3.1. Надавати Клієнту Послуги в обсязі та порядку, передбаченим положеннями цього Договору, відповідною інформацією, розміщеною на Сайті, та нормами чинного законодавства України.

3.3.2. Надавати Послуги своєчасно і якісно, у повному обсязі, відповідно до цього Договору, Заявкою про надання послуг і іншими додатками до цього Договору.

3.3.3. Інформувати Клієнта про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості та змісту, про права та обов’язки Клієнта при отриманні Послуг.

3.3.4. При наданні Послуг керуватися положеннями і вимогами цього Договору, нормами чинних на період надання Послуг нормативно-правових актів України.

3.3.5. Дотримуватися належним чином технологічних процесів під час виробництва Продукції, використовувати лише сертифіковану продукцію, що має знак якості.

3.3.6. Негайно інформувати Клієнта про всі умови та обставини, які можуть вплинути на якість і терміни надання Послуг за цим Договором.

3.3.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію виробничого, комерційного й особистого характеру, яка стала відомою у процесі виконання цього Договору.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1. Звертатися до Клієнта за наданням інформації та відомостей, необхідних для надання Послуг і виконання зобов’язань за цим Договором.

3.4.2. Вимагати оплати наданих Послуг відповідно до їх обсягу та якості, а також умовами оплати, встановленими цим Договором.

3.4.3. В односторонньому порядку розірвати цей Договір на підставі положень цього Договору або вимог чинного законодавства України.

3.4.5. Надавати послуги самостійно або із залученням третіх осіб відповідно до положень чинного законодавства України.

3.4.6. В односторонньому порядку змінювати зміст та вартість Послуг та Продукції.

3.4.7. Припинити дію Облікового запису, бонусної системи знижок або надання Послуг у разі, якщо Клієнт порушує цей Договір, норми чинного законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів.

3.5. Сторони мають інші права та обов’язки, передбачені положеннями цього Договору та нормами чинного законодавства України.

 1. Вартість Послуг та порядок оплати

4.1. Оплата Послуг Виконавцю проводиться Клієнтом на підставі сукупної суми, сформованої за результатами обробки Заявки про надання послуг.

4.2. Вартість наданих Послуг визначається у гривнях та оприлюднюється на Сайті.

4.3. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ціни на Послуги, інформація про які розміщується на Сайті, при цьому в повній мірі надавши обсяг вже сплачених Послуг за попередніми тарифами.

4.4. У разі зміни вартості Послуг в меншу сторону (у тому числі в рамках акцій і знижок) Виконавець має право відмовити Клієнту, який вже оплатив Послугу або подав заявку на її надання за попередньою ціною, у зміні умов надання Послуги.

4.5. Оплата Виконавцю може бути проведена:

– у безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на вказаний Виконавцем у розділі 8 цього Договору розрахунковий рахунок;

– у готівковій формі, шляхом передачі грошових коштів кур’єру Виконавця.

4.6. Всі розрахунки проводяться у валюті – гривня.

4.7. Зобов’язання Клієнта по оплаті Послуг Виконавця вважається виконаним в момент отримання Виконавцем підтвердження від банку Виконавця про перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, або в момент отримання грошових коштів кур’єром Виконавця.

4.8. Для підвищення зручності оплати Послуг Клієнтом Виконавець має право залучати сторонні організації, за дії яких він несе обмежену відповідальність в рамках своїх повноважень.

Всі взаєморозрахунки з такими організаціями в рамках цього Договору Виконавець здійснює самостійно.

4.9. Виконавець має право відмовити Клієнту у наданні Послуг у разі відсутності оплати, неповної або помилкової оплати за неправильно вказаними реквізитами платежу за Послуги, безпідставної відмов від прийняття Продукції, а також у випадку порушення положень цього Договору та норм чинного законодавства, без повернення сплачених Клієнтом грошових коштів.

4.10. Після отримання Клієнтом Продукції та Послуг грошові кошти поверненню не підлягають.

 1. Відповідальність Сторін і форс-мажор

5.1. Виконавець гарантує якість наданих Послуг.

5.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену положеннями цього Договору та чинним законодавством України.

5.3. За порушення положень цього Договору та чинного законодавства України винна Сторона відшкодовує потерпілі Стороні в повному обсязі всі заподіяні збитки.

5.4. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань згідно з цим Договором, якщо невиконання буде наслідком обставин непереборної сили, таких, як повінь, пожежа, землетрус та інші стихійні лиха, війна або військові дії, дії органів державної влади, що виникли для Сторін після укладення Договору та не залежать від волі Сторін.

5.5. Сторона, яка, у зв’язку з виникненням форс-мажорних обставин, не може виконати свої обов’язки, зобов’язана негайно повідомити про це іншу Сторону, а також про передбачуваний термін дії і припинення обставин непереборної сили.

5.6. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє відповідну Сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань за цим Договором.

5.7. Якщо зазначені обставини триватимуть понад чотири години, будь-яка зі Сторін має право розірвати повністю або частково цей Договір з поверненням сплачених за цим договором грошових коштів.

5.8. Збитки, що виникли внаслідок таких обставин, не відшкодовуються.

 1. Строк дії та порядок припинення Договору

6.1. Договір діє з моменту його укладення, яким вважається дата акцепту оферти Клієнтом, і до дати закінчення періоду надання Послуг відповідно до положень цієї Оферти.

6.2. Строк Договору змінюється відповідно до змін періоду надання Послуг відповідно до положень цієї Оферти.

6.3. Договір може бути змінений або розірваний в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.4. Договір може бути розірваний Виконавцем, а доступ до Послуг Клієнту обмежений в односторонньому порядку в разі недотримання Клієнтом умов Договору, норм чинного законодавства України, відмови або відкликання згоди на обробку персональних даних, а також недотримання умов прийнятих ним положень та правил, опублікованих на Сайті.

6.5. У разі одностороннього розірвання Договору Виконавець повідомляє Клієнта за будь-яким із зазначених Клієнтом каналом зв’язку.

6.6. Договір може бути розірваний Клієнтом в односторонньому порядку з обов’язковим повідомленням Виконавця у разі порушення останнім своїх зобов’язань за цим Договором.

6.7. У разі одностороннього розірвання Договору Клієнтом сплачені ним грошові кошти не повертаються, за винятком випадків, коли причиною розірвання Договору є порушення Виконавцем зобов’язань.

 1. Інші положення

7.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей між Клієнтом та Виконавцем щодо виконання кожної зі Сторін умов Договору, а також будь-яких інших розбіжностей, такі розбіжності повинні бути врегульовані із застосуванням обов’язкового досудового претензійного порядку.

Виконавець зобов’язується направити Клієнту претензію в електронному вигляді на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом при реєстрації на Сайті або звернутися до Клієнта із претензією іншими каналами зв’язку, які були повідомлені Клієнтом.

Клієнт зобов’язується направити Виконавцю претензію в електронному вигляді на адресу електронної пошти contact.escobar.kh@gmail.com

Термін відповіді на претензію – 30 (тридцять) календарних днів з моменту отримання відповідної претензії.

При недотриманні будь-якою з Сторін всіх перерахованих вище умов, обов’язковий претензійний порядок не вважається дотриманим.

7.2. При недосягненні згоди з приводу врегулювання спору, такий спір підлягає розгляду та вирішенню у суді відповідно до чинного законодавства України.

7.3. Акцептуючи цю Оферту Клієнт погоджується, що всі суперечки, пов’язані з цим Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права.

Клієнт також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

7.4. Акцептуючи цю Оферту, Клієнт надає свою згоду на обробку наданих їм при заповненні форм на Сайті Виконавця, при формуванні Заявки про надання Послуг та в процесі їх надання, персональних даних на умовах, передбачених Політикою конфіденційності (обробки персональних даних) Виконавця.

7.5. Текст цієї Оферти може бути в будь-який час змінений Виконавцем в односторонньому порядку, при цьому актуальною вважається версія, розміщена на Сайті Виконавця за адресою https://escobar.kh.ua/

7.6. Умови Договору залишаються незмінними для Клієнта, яким акцептовано Оферту до внесення Виконавцем змін до неї.

 1. Реквізити Виконавця

8.1. Адреса для листування: пр. Науки, буд 19, кв. 44, м. Харків.

8.2. Контактний телефон: +38 (066) 547-36-09

8.3. Адреса електронної пошти: contact.escobar.kh@gmail.com

8.4. Банківські реквізити:

Код отримувача: 3360101955

Назва банку: ХАРКIВСЬКЕ ГРУ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

Рахунок отримувача: 26001052132074

Рахунок в форматі IBAN: UA263515330000026001052132074

Код Банку (МФО): 351533